Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.3.2020

Název Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1.3.2020
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 07. 03. 2020
Sňato 07. 04. 2020
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 1.3.2020

1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
– starosta seznámil zastupitele s navrženou opravou cesty k Borovné, opravu provede firma p.Šimka z Mrákotína, starosta pozval p. Šimka z Mrákotína, který nám dělá opravy cest a dojedná s ním, jak by se měla oprava provádět
2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2019
– předseda inventarizační komise p. Krejčí Jan a p. Novák seznámili zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2019
3. Stezka na Bradlo
– pracovníci SZIF provedli kontrolu Stezky na Bradlo
4. Situace v obecních lesích
– p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s průběhem prací v obecních lesích, kulatina se prodává p. Valešovi
– probíhá kácení stromů po kůrovci na Kamenném vrchu, bude se zpracovávat polom a vývratě po větrech pod Bradlem
– na jaře se bude prodávat palivové dříví za 400,-Kč/m2
– p. Štěpán Ďásek a p. Krejčí Jan prodádí kácení a úklid
5. Projekt na budovu OÚ
– p. Herálecký nám zaslal rozměry krovu, na jaře se provede rozřezání stromů na krov u p. Vejbora z Mysletic
6. Zájezd do Vídně
– v měsíci květnu uspořádá obec zájezd pro obyvatele obce do Vídně, pokud nebudou trvat omezení s koronavirem
7. Dary příspěvkovým organizacím
– byly schváleny příspěvky nemocnici Dačice, Charitě Jihlava do Domova důchodců v Telči, Sdílení v Telči
– každé organizaci bude zasláno 5000,-Kč a Dětskému domovu v Telči 1000,-Kč
8. Správa finančního a kontrolního výboru
– zastupitelé vzali na vědomí obě tyto zprávy

9. Různé
– zastupitelé vzali na vědomí nápravu chyb z posledního auditu obce, zprávu na Krajský úřad schválili a pověřili účetního a starostu, aby se tyto chyby neopakovaly v auditu na jaře letošního roku
– p. Novák seznámil zastupitele s jednotlivými položkami hospodaření obce v roce 2019

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

V Olší dne 7. 3. 2020 …………………………………
Podpis starosty