Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Olší

2. Důvod a způsob založení

Obec Olší vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 1992.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

 • Obec Olší
  Olší 1
  588 56 Telč

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obec Olší
  Olší 1
  588 56 Telč

4.3. Úřední hodiny

Přítomnost starosty nebo místostarosty:

 • Pondělí: 8:00 – 12:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

4.5. Adresa internetové stránky

obecolsi.cz

4.6. Adresa podatelny

Obec Olší
Olší 1
588 56 Telč

4.7. Elektronická adresa podatelny

starosta@obecolsi.cz

4.8. Datová schránka

xzza64w

5.Případné platby lze poukázat

Komerční banka: Číslo účtu: 18728681, kód banky: 0100
Česká národní banka: Číslo účtu: 94-2718681 , kód banky: 0710

6. IČ

42634601

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně: v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně: v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu: Obecní úřad Olší, Olší 1, 588 56 Telč
 • e-mailem:  starosta@obecolsi.cz
 • elektronickým podáním:  starosta@obecolsi.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 602 357 044
 • Úřední hodiny
  Pondělí: 8:00 – 12:00 hod.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádosti, poskytování informací a další podání mohou žadatelé předkládat v sídle OÚ Olší, Olší 1, 588 56 Telč. Podat žádost lze i poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na email: starosta@obecolsi.cz

10.2. Opravné prostředky

10.3. Formuláře

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

11.2. Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení

aktuální vyhlášky a nařízení jsou zveřejněny na stránkách
sbírka právních předpisů https://sbirkapp.gov.cz

Vyhlášky a nařízení obce Olší

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle ustanovení §17 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pravidla vybírání úhrad nákladů

 1. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:
  • a. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace:
   Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance obce Olší a pak 90 Kč za každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance obce Olší při vyhledávání informace.
  • b. Úhrada za odeslání informace žadateli:
   Poštovné dle sazebníku České pošty, s. p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.
  • c. Úhrada za pořízení kopie:
   • Černobílé kopírování: Barevné kopírování
   • A4 jednostranná – 2 Kč A4 jednostranná – 14 Kč
   • A4 oboustranná – 4 Kč A4 oboustranná – 28 Kč
   • A3 jednostranná – 4 Kč A3 jednostranná – 28 Kč
   • A3 oboustranná – 8 Kč A3 oboustranná – 56 Kč
   • Úhrady za pořízení kopie jsou platné i pro úhrady kopírování pro úřední účely mimo oblast poskytování informací (např. pořízení kopie listiny ověřující osobou při vidimaci podle zákona o ověřování).
 2. Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Olší anebo převodem na bankovní účet obce podle pokynů zpracovatele žádosti. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem obce.
 4. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:
  a. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
  b. žádost o poskytnutí informace je odložena,
  c. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
  d. žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhověno (úplné odmítnutí žádosti),
  e. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
  f. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou),
  g. žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích.
 5. Tento sazebník je schválen usnesením Zastupitelstva obce Olší

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány. Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1. Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2. Výdaje na soudy

Obec žádné výdaje na soudy nemá.

Další povinně zveřejňované informace

Zásady ochrany osobních údajů

Rozpočtová opatření

Závěrečné účty