Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Olší č. 2/2022 o nočním klidu

Vyhláška_zprava (2) Vyhláška_zverejneni (3)

Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Olší, o návrhu opatření obecné povahy

Veřejné projednání s odborným výkladem se konáve středu 30. listopadu 2022 v 16.00 hodin na obecním úřadě v Olší, č. p. 1. Zpracovaná dokumentace návrhu územního plánu a návrh opatření obecné povahy je k nahlédnutí na MěÚ Telč, odborurozvoje a územního plánování (nám. Zachariáše z Hradce 10, ve II. patře) a na Obecním úřadě Olší…
Více

Neidentifikovaní vlastníci pozemku

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jenkatastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předatÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněnýoznačena dostatečně určitě.V §…
Více

Obecně závazná vyhláška obce Olší č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Olší č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství – celý text Zveřejnění vyhlášky v Sbírce právních předpisů Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem

Veřejná vyhláška ÚP Olší – společné jednání

Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „stavební zákon“),doručuje dle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh Územního plánu Olší veřejnou vyhláškou.Návrh Územního plánu…
Více

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních…
Více

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Olší

Veřejná vyhláška – zadání Olší – oprava Návrh zadání Územního plánu Olší https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd