Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Výpisy ze zasedání

Výpis ze zasedání 7. 6. 2019

1.     schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 –         zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy 2.     projednání závěru z auditu v hospodaření obce za rok 2018 –         starosta seznámil zastupitele se závěry auditu 3.     jmenování nového finančního a kontrolního výboru obce…
Více

Výpis ze zasedání 8. 3. 2019

1.     inventarizace majetku obce –         p. Novák nás seznámil s výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2018 2.     zájezd občanů do pivovaru Bernard v Humpolci –         zastupitelstvo všemi hlasy podpořilo proplacení cesty občanů autobusem do pivovaru Bernard v Humpolci v rámci rozpočtového opatření 3.     zájezd občanů do ZOO v Praze –         zastupitelé všemi hlasy podpořili proplacení cesty občanů autobusem do ZOO v Praze v rámci rozpočtového opatření 4.     nová smlouva s pojišťovnou…
Více

Výpis ze zasedání 9. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018 1.     schválení rozpočtu na rok 2019 –         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019 –         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší 2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 –         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond…
Více

Výpis ze zasedání 16. 11. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 16.11.2018 1.     Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy                                                               Výdaje          Daňové              700                                        cesta k Bradlu         500 Dotace                170                                        POV   cesty              250 Dřevo                 100                                        platy                          160 Zůstatek             1600                                     práce v lesích          100                                                                             Odpady                    80                                                                             Autobusy                 40                                                                             Účetnictví                30                                                                             Projekt na OÚ        30                                                                             Telefony                   20                                                                             Nezisk.organizace20 Celkem              2570                                     celkem                     1230                                                                             Rezervní fond        1340                                                                             Celkem                     2570 2.     Schválení odměn členům zastupitelstva –         starosta podle zákona nejnižší odměna 10950,-Kč –         ostatní zastupitelé 300,-Kč –         odměny podléhají zdaněním 15% a odvod na zdr.pojištění –         bylo schváleno…
Více

Výpis z ustavujícího zasedání zvoleného ve volbách 5-6. 10. 2018

Jednání ustavujícího zasedání se účastnili všichni zastupitelé zvolení ve volbách dne 5.-6. 10. 2018. Starostou byl zvolen opět Dvořák Jan. Zástupce starosty obce je opět Krejčí Pavel. Na den 16. 11. 2018 je svoláno první zasedání zastupitelstva obce. V Olší dne 11. 11. 2018                                                                        ………………………………….                                                                                                                          Podpis starosty           

Výpis ze zasedání 30. 9. 2018

1.       POV-2018  – úprava cesty za Branou –          p. Šimek zatím provedl práci za asi 80 000,- Kč, dokončil cestu k Bradlu a bude pokračovat v listopadu k Vokřínkové studánce –          byla schválena smlouva o dílo s p. Šimkem 2.       Rozpočtová opatření v roce 2018 –          p. Novák nás seznámil s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018, byly schváleny všemi přítomnými zastupiteli 3.       Stav prací v lesích –          p. vokřínek…
Více

Výpis ze zasedání 17. 6. 2018

1.       Závěrečný účet Obce Olší za rok 2017 –          zastupitelstvo obce Olší schválilo všemi přítomnými hlasy Závěrečný účet obce za rok 2017, bez výhrad 2.       Závěrečný účet Mikroregion Telčsko –          zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko za rok 2017 3.       Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek –          zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku…
Více

Výpis ze zasedání 25. 3. 2018

1.     Správa Inventarizační komise –         p. Novák seznámil zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017 2.     Správa kontrolního a finančního výboru –         starosta seznámil zastupitele se zprávami Kontrolního a Finančního výboru 3.     POV – 2018 – oprava cesty k Bradlu a k Vokřínkové studánce –         starosta seznámil zastupitele, jak bude probíhat oprava cest, vyřídil náležitosti na získání dotace na tuto opravu –         opravu provede p.…
Více