Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Výpisy ze zasedání

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10. 5. 2020

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 15. 5. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva ze dne 1. 3. 2020

1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné– starosta seznámil zastupitele s navrženou opravou cesty k Borovné, opravu provede firma p.Šimka z Mrákotína, starosta pozval p. Šimka z Mrákotína, který nám dělá opravy cest a dojedná s ním, jak by se měla oprava provádět2. Inventarizace majetku obce k 31.12.2019– předseda inventarizační komise p. Krejčí Jan a…
Více

Výpis ze zasedání 15. 12. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         p. Šimek dokončil opravu cesty a podal fakturu za 250 000,-Kč –         starosta vyřídí náležitosti na vyřízení dotace na cestu 2.     Schválení rozpočtu na rok 2020 a výhledu na roky 2021 a 2022 –         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhledu na rok 2021 a 2022 –         navržený rozpočet povýšíme…
Více

Výpis ze zasedání 24. 11. 2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         p. Šimek udělal část cesty a bude pokračovat v prosinci 2.     Návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 –         zastupitelé všemi hlasy schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtů na roky 2021 a 2022 –         mimo základních výdajů na provoz obce se plánuje na druhou…
Více

Výpis ze zasedání 6.9.2019

1.     POV-2019 – oprava cesty k Vokřínkově studánce –         starosta podepsal Smlouvu o dílo s p. Šimkem z Mrákotína, oprava se provede v měsíci 11 – 12/2019 –         p. Ďásek provede vyřezání náletu na cestě a úklid a p. Novák zajistí vykácení dřevin na mezi u studánky 2.     nákup dřevěných lavic –         zastupitelé schválili nákup dřevěných kompletů k sezení, které pro nás vyrobil p. Račický…
Více

Výpis ze zasedání 7. 6. 2019

1.     schválení Závěrečného účtu obce Olší za rok 2018 –         zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 dle přílohy 2.     projednání závěru z auditu v hospodaření obce za rok 2018 –         starosta seznámil zastupitele se závěry auditu 3.     jmenování nového finančního a kontrolního výboru obce…
Více

Výpis ze zasedání 8. 3. 2019

1.     inventarizace majetku obce –         p. Novák nás seznámil s výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2018 2.     zájezd občanů do pivovaru Bernard v Humpolci –         zastupitelstvo všemi hlasy podpořilo proplacení cesty občanů autobusem do pivovaru Bernard v Humpolci v rámci rozpočtového opatření 3.     zájezd občanů do ZOO v Praze –         zastupitelé všemi hlasy podpořili proplacení cesty občanů autobusem do ZOO v Praze v rámci rozpočtového opatření 4.     nová smlouva s pojišťovnou…
Více

Výpis ze zasedání 9. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018 1.     schválení rozpočtu na rok 2019 –         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019 –         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší 2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 –         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond…
Více

Výpis ze zasedání 16. 11. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 16.11.2018 1.     Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy                                                               Výdaje          Daňové              700                                        cesta k Bradlu         500 Dotace                170                                        POV   cesty              250 Dřevo                 100                                        platy                          160 Zůstatek             1600                                     práce v lesích          100                                                                             Odpady                    80                                                                             Autobusy                 40                                                                             Účetnictví                30                                                                             Projekt na OÚ        30                                                                             Telefony                   20                                                                             Nezisk.organizace20 Celkem              2570                                     celkem                     1230                                                                             Rezervní fond        1340                                                                             Celkem                     2570 2.     Schválení odměn členům zastupitelstva –         starosta podle zákona nejnižší odměna 10950,-Kč –         ostatní zastupitelé 300,-Kč –         odměny podléhají zdaněním 15% a odvod na zdr.pojištění –         bylo schváleno…
Více